AMAÇLAR

Bütüncül yaklaşım ve eleştirel düşünme sürecini kullanarak, birey aile ve toplumun gereksinimlerini saptama, kanıta dayalı bakım planlama yürütme ve değerlendirme becerisine sahip, yaşam boyu öğrenme ve gelişim sorumluluğunu sürdüren, değişim yaratabilen ve liderlik davranışı gösterebilen, bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık rollerini gerçekleştirirken yasalara ve mesleki etik ilkelere bağlılığını sürdüren, toplum yararına sağlık politikalarına etki edebilen profesyonel hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

SIRALI

ÖÇ-1 :

Bir birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olur. 

ÖÇ-2 :

Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir. 

ÖÇ-3 :

İnsan vücudunun yapı, fonksiyonlarını ve birbirleri ile ilişkisini bilir.

ÖÇ-4 :

Hemşireliğin dayandığı temel tıp, fen, sosyal ve davranış bilimlerine ilişkin bilimsel bilgileri kullanabilir.

ÖÇ-5 :

Hemşireliğin tarihi gelişimini, kavram ve kuramları, sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları bilir.

ÖÇ-6 :

Ulusal ve uluslararası düzeyde hemşirenin tanımını rol ve sorumluluklarını bilir.

ÖÇ-7 :

Mesleki standartlarda teknik hemşirelik bilgi ve becerisine sahip olur. 

ÖÇ-8 :

Birey, aile ve topluma, hastalıklı ve sağlıklı bireye, hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici hemşirelik bakımı sunabilir.

ÖÇ-9 :

Hemşirelik uygulamalarını yasal ve etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirir.

ÖÇ-10 :

Hemşirelik uygulamalarında temel ve terapötik iletişim becerilerini kullanabilir.

ÖÇ-11 :

Hemşirelik uygulamalarında eleştirel, yaratıcı düşünme, problem çözme becerisini kullanabilir.

ÖÇ-12 :

Öğrenme, öğretme ve yönetim sürecini hemşirelik uygulamalarında kullanır.

ÖÇ-13 :

Mesleki araştırma ve analiz yöntemlerini kullanarak hemşirelik bilgi ve uygulamalarını geliştirebilir.

ÖÇ-14 :

Hemşirelik uygulamalarında birey, aile ve sağlık ekibiyle eğitim, işbirliği ve liderlik yapabilir.

ÖÇ-15 :

Mesleki sorunlarla ilgili çözüm odaklı eylem planı oluşturabilir.

SINIFLANDIRILMIŞ

YETKİNLİK

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bilgi

-Kuramsal
-Uygulamalı

 Bir birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olur. 
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir. 
Hemşireliğin dayandığı temel tıp, fen, sosyal ve davranış bilimlerine ilişkin bilimsel bilgileri kullanabilir.  

Beceriler

-Kavramsal
-Bilişsel

Hemşireliğin tarihi gelişimini, kavram ve kuramları, sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları bilir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde hemşirenin tanımını rol ve sorumluluklarını bilir.
Mesleki standartlarda teknik hemşirelik bilgi ve becerisine sahip olur. 
İnsan vücudunun yapı, fonksiyonlarını ve birbirleri ile ilişkisini bilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Birey, aile ve topluma, hastalıklı ve sağlıklı bireye, hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici hemşirelik bakımı sunabilir.

Öğrenme Yetkinliği

Hemşirelik uygulamalarında eleştirel, yaratıcı düşünme, problem çözme becerisini kullanabilir.
Öğrenme, öğretme ve yönetim sürecini hemşirelik uygulamalarında kullanır.
Mesleki araştırma ve analiz yöntemlerini kullanarak hemşirelik bilgi ve uygulamalarını geliştirebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Hemşirelik uygulamalarında birey, aile ve sağlık ekibiyle eğitim, işbirliği ve liderlik yapabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Mesleki sorunlarla ilgili çözüm odaklı eylem planı oluşturabilir.

KARŞILAŞTIRMALI

Bilgi

-Kuramsal -Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 Bir birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olur. 
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir. 
Hemşireliğin dayandığı temel tıp, fen, sosyal ve davranış bilimlerine ilişkin bilimsel bilgileri kullanabilir.

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

1. Hemşireliğin dayandığı temel tıp, fen, sosyal ve davranış bilimlerine ilişkin bilimsel bilgileri meslek bilinci geliştirerek kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırlarını tanımlar.

Beceriler

-Kavramsal
-Bilişsel

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 İnsan vücudunun yapı, fonksiyonlarını ve birbirleri ile ilişkisini bilir.

1,2

 Hemşireliğin tarihi gelişimini, kavram ve kuramları, sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları bilir.

1,3

 Ulusal ve uluslararası düzeyde hemşirenin tanımını rol ve sorumluluklarını bilir.

1,2,3

1,2 

Mesleki standartlarda teknik hemşirelik bilgi ve becerisine sahip olur. 

1,2,

1,2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2. Alanındaki edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
3. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.

  1. Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
  2. Alanıyla ilgili güncel olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olup bu olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 Birey, aile ve topluma, hastalıklı ve sağlıklı bireye, hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici hemşirelik bakımı sunabilir.

1,2,3

1,2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütür.
2. Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
3. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.

1. Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket edebilir ve sorumluluk alabilir; bir proje hazırlayabilir ve yürütebilir.
2. Öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir; ekibe hem zaman hem de sonuç açısından katkıda bulunabilir.

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

  Problemlere değişik açılardan bakabilme, sistemli olarak düşünebilme ve bu düşüncelerini matematiksel olarak ifade edebilme, analitik ve eleştirel düşünce ile problemleri çözebilme.

1,2

1

  Yaşam boyu öğrenme bilincinde olma, bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirebilme.

3,4

2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur; mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarakgeliştirir.

1. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir; ihtiyaç duyduğunda öğrenme gereksinimlerini belirleyip yönlendirebilir.
2.Yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkındadır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

  Çalışma hayatı ve sosyal yaşamdaki etik sorumlulukları yerine getirebilme, sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşma ve ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.

1,2,3

1,2

  Gereken ölçüde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgisine sahip olma, algoritma yapılarını anlayabilme ve matematiksel problemleri algoritmalar yardımı ile çözebilme.

2,5

1,3

  Alanındaki kaynakları ve gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil öğrenme.

4

1,2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

1. Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak, iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve sorumlulara sunabilir.
2. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir; dili, sembolleri, metinleri etkin olarak kullanabilir.
3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

  Mesleki sorunlarla ilgili çözüm odaklı eylem planı oluşturabilir.

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere uygun hareket eder.

1. Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilir; bunun için gerekli temeli oluşturacak verileri toplayabilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.