Amaçlar

Bölümün temel amacı teknolojik düzeyde teorik bilgiye sahip, bilimsel düşünebilen, bilim ve teknolojiye uyum sağlayarak katkıda bulunabilecek, kimya ve kimya ile ilgili alanlarda ortaya çıkabilecek problemleri çözümleyebilecek, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek, çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma-geliştirme laboratuvarlarında çalışabilecek, disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek kimyagerler ve bilim adamı adayı yetiştirmektir.

Programın Öğrenme Çıktıları

 

SIRALI

1-    Kimya kanunlarını, konularını ve temel kavramlarını bilir, tanımlar ve yeni durumlara uygulayabilir, kimya alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilir.

2-    İnorganik, organik, fiziksel, biyokimyasal ve analitik kimyanın temel prensiplerini tanımlar, anabilim dalları arasında ilişki kurabilir.

3-    Yeni bileşiklerin oluşumunu araştırır, niteliklerini ve saflık derecesini saptar, yapısını ve kimyasal özelliklerini inceler.

4-    Kimya laboratuarında nitel, nicel ve enstrümantal analizleri yapar, analiz sonuçlarını hesaplar, elde edilen verileri yorumlar ve geçerli bir bilimsel sonuca ulaşarak rapor edebilir.

5-    Kimyadaki problemleri belirler, uygun teknikler ve bilimsel yöntemler kullanarak analiz eder,  sonuçları kimya bilgisini kullanarak değerlendirir ve yorumlar, araştırmalara dayalı olarak öneriler geliştirir.

6-    Disiplin içi ve disiplinler arası etkin iletişim kurabilir,  takım çalışmalarında sorumluluk alabilir,  ekip üyelerinin mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.

7-    Kimya ve ilgili alanlardaki gelişmeleri ve yenilikleri,  ilgili literatür,  kütüphane ve  her türlü bilgi kaynaklarından yararlanarak takip edebilir. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

8-    Kimya uygulamaları için gerekli olan teknikleri bilir ve modern cihazları kullanabilme becerisine sahiptir.

9-    Alanındaki mesleki gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilir.

10- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir ve bu yolla doğru bilimsel kaynaklara ulaşabilir.

11- Alanıyla ilgili konularda bilimsel bilgiyi ve düşüncelerini açık ve etkin bir şekilde aktararak çevresini bilgilendirebilir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilir, paylaşabilir.

12- Matematik ve fizik alanında edindiği bilgileri kimya alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilir.

13- Çevre koruma, iş sağlığı, iş ve laboratuar güvenliği, kalite yönetimi ve süreçleri konularında yeterli bilince sahiptir.

14- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 

 

SINIFLANDIRILMIŞ

 

YETKİNLİK

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bilgi

-Kuramsal

-Olgusal

   

Kimya kanunlarını, konularını ve temel kavramlarını bilir, tanımlar ve yeni durumlara uygulayabilir, kimya alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilir.

Matematik ve fizik alanında edindiği bilgileri kimya alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilir.

Beceriler

-Bilişsel

-Uygulamalı

   

İnorganik, organik, fiziksel, biyokimyasal ve analitik kimyanın temel prensiplerini tanımlar, anabilim dalları arasında ilişki kurabilir.

 

Kimya uygulamaları için gerekli olan teknikleri bilir ve modern cihazları kullanabilme becerisine sahiptir.

Kimyadaki problemleri belirler, uygun teknikler ve bilimsel yöntemler kullanarak analiz eder,  sonuçları kimya bilgisini kullanarak değerlendirir ve yorumlar, araştırmalara dayalı olarak öneriler geliştirir.

Kimya laboratuarında nitel, nicel ve enstrümantal analizleri yapar, analiz sonuçlarını hesaplar, elde edilen verileri yorumlar ve geçerli bir bilimsel sonuca ulaşarak rapor edebilir.

Yeni bileşiklerin oluşumunu araştırır, niteliklerini ve saflık derecesini saptar, yapısını ve kimyasal özelliklerini inceler.

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

   

Disiplin içi ve disiplinler arası etkin iletişim kurabilir,  takım çalışmalarında sorumluluk alabilir,  ekip üyelerinin mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.

 

Öğrenme Yetkinliği

   

Kimya ve ilgili alanlardaki gelişmeleri ve yenilikleri,  ilgili literatür,  kütüphane ve  her türlü bilgi kaynaklarından yararlanarak takip edebilir. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

  Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir ve bu yolla doğru bilimsel kaynaklara ulaşabilir.

 

Alanıyla ilgili konularda bilimsel bilgiyi ve düşüncelerini açık ve etkin bir şekilde aktararak çevresini bilgilendirebilir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilir, paylaşabilir.

Alanındaki mesleki gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilir.

 

Alana Özgü

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

 

Çevre koruma, iş sağlığı, iş ve laboratuar güvenliği, kalite yönetimi ve süreçleri konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

KARŞILAŞTIRILMALI

 

Bilgi

-Kuramsal

 -Olgusal

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Kimya kanunlarını, konularını ve temel kavramlarını bilir, tanımlar ve yeni durumlara uygulayabilir, kimya alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilir.

1

1

Matematik ve fizik alanında edindiği bilgileri kimya alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilir.

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Beceriler

-Bilişsel

-Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

İnorganik, organik, fiziksel, biyokimyasal ve analitik kimyanın temel prensiplerini tanımlar, anabilim dalları arasında ilişki kurabilir.

1

1,2

Kimya uygulamaları için gerekli olan teknikleri bilir ve modern cihazları kullanabilme becerisine sahiptir.

1,2

2,6

Kimyadaki problemleri belirler, uygun teknikler ve bilimsel yöntemler kullanarak analiz eder,  sonuçları kimya bilgisini kullanarak değerlendirir ve yorumlar, araştırmalara dayalı olarak öneriler geliştirir.

1,2

2,3,4,5

Kimya laboratuarında nitel, nicel ve enstrümantal analizleri yapar, analiz sonuçlarını hesaplar, elde edilen verileri yorumlar ve geçerli bir bilimsel sonuca ulaşarak rapor edebilir.

1,2

2,3,4,5,6

Yeni bileşiklerin oluşumunu araştırır, niteliklerini ve saflık derecesini saptar, yapısını ve kimyasal özelliklerini inceler.

1,2

2,3

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 3. Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
 4. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 5. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 6. Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Disiplin içi ve disiplinler arası etkin iletişim kurabilir,  takım çalışmalarında sorumluluk alabilir,  ekip üyelerinin mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.

1,2,3

2,3,4

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 4. Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
 5. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Kimya ve ilgili alanlardaki gelişmeleri ve yenilikleri,  ilgili literatür,  kütüphane ve  her türlü bilgi kaynaklarından yararlanarak takip edebilir. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

3,4

3,4

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Alanıyla ilgili konularda bilimsel bilgiyi ve düşüncelerini açık ve etkin bir şekilde aktararak çevresini bilgilendirebilir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilir, paylaşabilir.

1,2

1,2

Alanındaki mesleki gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilir.

4

4

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir ve bu yolla doğru bilimsel kaynaklara ulaşabilir.

5

5

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 6. Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.

Yetkinlikler

Alana Özgü Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

1

1

Çevre koruma, iş sağlığı, iş ve laboratuar güvenliği, kalite yönetimi ve süreçleri konularında yeterli bilince sahiptir.

2

2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

.

 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.