AMAÇLAR

Bölümün amacı; olasılık, istatistik ve stokastik modellerin temellerini vermek ve öğrencilere bu temel bilgileri öğretirken de bilgisayar kullanmaktır.  

 

SIRALI

ÖÇ-1 :

İstatistik Biliminde yer alan temel kavram bilgisine sahip olabilme.

ÖÇ-2 :

İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi.

ÖÇ-3 :

İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi.

ÖÇ-4 :

Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi.

ÖÇ-5 :

İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi.

ÖÇ-6 :

Bir araştırma projesinde problemin tanımlanması, projenin tasarlanması, verinin uygun yöntemlerle toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve raporlanması sürecini gerçekleştirebilme.

ÖÇ-7 :

Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

ÖÇ-8 :

Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi.

ÖÇ-9 :

Kalite yönetimi ve süreçleri ile ilgili yeterli bilince sahiptir.

ÖÇ-10 :

Elde ettiği beceri ve teknikleri farklı disiplinlere uygulayabilmeli.

ÖÇ-11 :

Ekip çalışmalarında görev alabilmeli ve sosyal ve etik sorumluluklarının farkında olmalı.

ÖÇ-12 :

İstatistik Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olabilme.
ÖÇ-13 :

Mesleki yenilik ve gelişmeleri takip edebilme .

ÖÇ-14 : Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme.
ÖÇ-15 : Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma.

SINIFLANDIRILMIŞ

YETKİNLİK

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bilgi

-Kuramsal

-Uygulamalı

İstatistik Biliminde yer alan temel kavram bilgisine sahip olabilme

Bir araştırma projesinde problemin tanımlanması, projenin tasarlanması, verinin uygun yöntemlerle toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve raporlanması sürecini gerçekleştirebilme

Elde ettiği beceri ve teknikleri farklı disiplinlere uygulayabilmeli

Beceriler

-Kavramsal

-Bilişsel

İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi

Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi

Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma

Öğrenme Yetkinliği

Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

Ekip çalışmalarında görev alabilmeli ve sosyal ve etik sorumluluklarının farkında olmalı

İstatistik Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olabilme

Mesleki yenilik ve gelişmeleri takip edebilme 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi

Kalite yönetimi ve süreçleri ile ilgili yeterli bilince sahiptir.

İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi

 

 

KARŞILAŞTIRMALI

Bilgi

-Kuramsal -Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 

İstatistik Biliminde yer alan temel kavram bilgisine sahip olabilme

Bir araştırma projesinde problemin tanımlanması, projenin tasarlanması, verinin uygun yöntemlerle toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve raporlanması sürecini gerçekleştirebilme

Elde ettiği beceri ve teknikleri farklı disiplinlere uygulayabilmeli

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 

1.Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

 

 

1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları,uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimse yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Beceriler

-Kavramsal

-Bilişsel

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi 1,2

Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi

1,3
Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi 1,2,3 1,2 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

    1.  Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarabilme
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler kullanmalı
 2. Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yenilenmeli
 3. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becereleri kullanarak verileri yorumlamalı ve değerlendirmeli, güncel teknolojik gelişmelere paralelsorunlarıtanımlamalı, analiz etmeli, araştırmalarave kanıtlaradayalı çözüm önerilerigeliştirmeli.
 4. Alnıyla ilgili olay ve olguları kavramlaştırma becerisine sahip olmalı, bilimsel yöntem ve tekniklerle incelemeli
 5. Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp geliştirmeli, veri toplamalı sonuçları analiz etmeli ve yorumlamalı.
 1. Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.

 2. Alanında edindiği ileri düeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

 3. Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.

 4. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

 5. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.

 6. Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma

1,2,3

1,2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.   

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. 

3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.   

4. Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynamalı. 

5. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilmeli

 

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.


3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.


4. Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.


5. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme

1,2

1

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme

3,4

2,3,4

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirebilme

3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme

4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur; mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirebilme

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur; mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Ekip çalışmalarında görev alabilmeli ve sosyal ve etik sorumluluklarının farkında olmalı 2,3 1,2
İstatistik Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olabilme 4 4
Mesleki yenilik ve gelişmeleri takip edebilme 5 5

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygulayabilme

4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 

İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi

İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme

Kalite yönetimi ve süreçleri ile ilgili yeterli bilince sahiptir.

1 1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere uygun hareket edebilme.

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere uygun hareket eder.