Kuruluş
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 23 Haziran 2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu.
Kazanılan Derece
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitiren öğrencilere İlahiyat Lisans Diploması verilmektedir.
Derecenin Seviyesi
1. Düzey (Lisans derecesi)
Çalışma Şekli
Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine, lise ve dengi meslek okullarından mezun olmuş öğrenciler arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucu başarılı olan öğrenciler kabul edilmektedir. Yabancı ülke ortaöğretim okullarından mezun olanlar için ise, diploma denkliklerinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekmektedir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenir. Öğrenciler, daha önce öğretim gördükleri bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği,fakültemizde verilen dersin içeriğine uygun olması ve fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. 
Derceye Yönelik Kurallar
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Program Profili
Toplumu aydınlatma sürecinde; İlköğretim ve lise düzeyindeki okullarda, Diyanet İşleri Başkanlığına ait birimlerde istihdam edilecek personeli çağdaş bilimler ve İslami ilimler ışığında yetiştirmek; ayrıca kütüphanelerimizdeki her türlü kitap ve vesikayı çözüp değerlendirebilecek, klasik ve çağdaş Türk ve İslam kültürüne vakıf araştırmacıları bilim dünyasına kazandırmaktır. 

Din bilimleri alanında objektif bilgilerle yerel, ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik çağdaş dini eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti yürüten,bilimsel çalışmalara ve araştırmalara önderlik eden, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip öncü bir fakülte olmaktır. 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı, ara sınav puanının %40’ı ile yarıyıl sonu sınavından alınan puanın %60’ının toplamıdır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu sınavı puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. 
Mezuniyet Şartları
Ögrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi, genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Bu programdan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar bünyesinde ilk ve orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni, Diyanet İşleri Başkanlığı`nın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, vaiz, vaize, Kur`an Kursu öğreticisi, imam ve müezzin olabilmektedirler. Lisansüstü öğrenime devam etmeleri halinde İlahiyat Fakültelerinde öğretim elemanı olma imkânına sahiptirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda ilahiyatçı unvanı ile çeşitli din hizmetlerini yürütebilir veya danışmanlık yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Akbilek Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 7  05100 AMASYA
Telefonu: 0 358 2600064
Faks: 0358 2180161
E-Posta:  ilahiyat@amasya.edu.tr
Web Adresi: https://ilahiyat.amasya.edu.tr/
    
Bölüm Ortakları