Kuruluş
13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 02.11.2009 tarih ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Otomotiv Mühendisi
Derecenin Seviyesi
Lisans
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
1-Lise ve/veya Mesleki veTeknik Ortaöğretim Kurumu (MTOK) okul diplomasına sahip olmak,
2-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS)`nda belirlenenalandan (MF-4) yeterli puanı almak.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları (MTOK) kaynağından gelen öğrencilerin bir yıl süreli Bilimsel Hazırlık Programını (Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine uygun olarak) başarı ile tamamlaması gerekmektedir.
Dereceye Yönelik Kurallar

1) MTOK kaynağından gelen öğrenciler için lisans programına başlamadan önce Bilimsel Hazırlık Programını başarıylatamamlamak 2) Lisans programındaki öğrenciler içinTeknoloji Fakültesi Staj Yönergesi`nde belirtilen 72 işgünü stajfaaliyetlerini başarıylatamamlamak. 3)Toplam kredi sayısı 120 kredi, 240 AKTS kredi olmak üzere; lisans programında mevcut olanderslerintümünü başarıylatamamlamakve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.

Program Profili

Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği bölümünde, çeşitli üniversitelerin mühendislik fakültelerine bağlıotomotiv mühendisliği bölümlerinde halihazırda verilentemel mühendislik bilimlerine dayalı derslerin yanında; uygulama ağırlıklı mühendislik alan eğitimi verilmektedir. Burada amaçülkemizinotomotivsektörünün ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksekotomotiv mühendisleri yetiştirmektir. Öğrenciler,bölüme aituygulama labaratuvarlarında otomotivsistemleriüzerine uygulamalı eğitim aldıkları;uzun süreli işyeri stajı ilesanayi kuruluşlarındaçalışma imkanlarıbulduklarıiçin,mezun olduktan sonra sektörde göreve başladıklarında, kısa sürede iş yeri üretimineuyum sağlayabilecekve çalıştığı firmada kısa bir sürede sorumluluk alabileceklerdir.OtomotivMühendisliğiBölümünde otomotiv teknolojileriuygulamalı olarak öğretilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
1) Bilimsel Hazırlık Programı için bir yıllık programınsonunda genel başarı notu60 puan ve üzerinde olmalıdır. 2)Lisans programındaher dersin başarı notu 100 üzerinden 60 puan ve üzerinde olmalıdır.
Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan (toplam 120 kredi/240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve72 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
OtomotivMühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayanöğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Şeyh Cui Mah. Kemal Nehrozoğlu Cad. Amasya
Telefonu: (0358) 260 00 66-67-68-69
Faks: (0358) 260 00 70
E-Posta:teknoloji@amasya.edu.tr
Web Adresi:www.amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/teknoloji-fakultesi
 
Bölüm Ortakları