Genel Bilgiler
 

Okul öncesi eğitim; 0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin ve uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişimlerini destekleyen; toplumun kültürel değerleri doğrultusunda onların en iyi biçimde yönlendirilmesini ve ilköğretime hazırlanmasını sağlayan; temel eğitim kapsamında yer alan eğitimdir. Okul öncesi dönem olarak adlandırılan 0-6 yaş dönemi, çocuğun ilk öğrenmelerinin en yoğun olduğu, temel alışkanlık kazanmasının ve  zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. İnsan yaşamında böylesine önemli bir yeri olan bu yılların en iyi biçimde değerlendirilmesi, nitelikli bir okul öncesi eğitimle gerçekleşebilir. Bu nedenle,  bu alanda eğitim verecek olan eğitimcilerin yetiştirilmesi işi de ciddi ve önemli bir sorumluluk taşımaktadır. Amasya Üniversitesi, bu sorumluluk bilinciyle öğrencilere, okul öncesi öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırarak, gelişmekte olan okul öncesi eğitim alanına nitelikli öğretmen yetiştirmeyi, genel amacı olarak belirlemiştir.

Kuruluş
  1974-1975 eğitim-öğretim yılında Amasya Kız Öğretmen Okulu olarak açılan kurum, 1992-1993 öğretim yılında Amasya Eğitim Fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimi programı, 1998 yılında İlköğretim Bölümü bünyesinde açılmış ve 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
   Okul öncesi eğitimi  öğretim programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden  öğrencilere Okulöncesi Öğretmenliği alanında lisans diploması verilmektedir.
    Derecenin Seviyesi
 Lisans 
Çalışma Şekli
  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 

1-Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış olmak veya yurtdışında muadil bir eğitim almış olmak

2-Ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak

3-Kayıt işlemlerini gerçekleştirmek
Öncel Eğitim Tanımlaması
  Amasya Üniversitesi’nde sadece Yabancı Dil dersi için her yıl  güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu dersteki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünüp kendine güvenen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki Yabancı Dil dersinden muaf olurlar ve notları başarı notu olarak kaydedilir. Bunun dışında  Amasya Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Derceye Yönelik Kurallar
 Okul öncesi eğitimi programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Okul Öncesi Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.
Program Profili
  Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği A.B.D.,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Okul öncesi eğitimi konuları üzerinde eğitim vermektedir. Eğitim-öğretim süreci, 4 yıldan oluşmaktadır. Bu eğitim programı içinde alan dersleri yanında, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Türkçe ve genel kültür dersleri gibi dersler bulunmaktadır. Her dersin kendi içeriğine göre, araştırma, inceleme ve seminer çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
    Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı, ara sınav puanının %40’ı ile yarıyıl sonu sınavından alınan puanın %60’ının toplamıdır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu sınavı puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. 
Mezuniyet Şartları
 Okul öncesi eğitimi  müfredat  programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden  öğrencilere Okul Öncesi Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
   Bu programdan mezun olan öğrenciler  Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında anasınıfı veya anaokulu öğretmeni olarak çalışabilirler. Kendi alanlarında lisansüstü çalışmalar yapıp üniversitelerde akademik kadrolarda görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Telefonu: 0 (358) 218 01 60-61
Faks: 0 (358) 218 01 04
E-Posta:
Web Adresi: http://aef.amasya.edu.tr/iletisim.asp
    
Bölüm Ortakları

İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi programı, 3 öğretim elamanı ile Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, İlköğretim Bölümü içerisinde yer almaktadır. Program, bölümdeki dersliklerden, spor salonlarından ve bilgisayar laboratuvarlarından faydalanarak eğitim-öğretimini sürdürmektedir.