SIRALI

ÖÇ-1 :

Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir.

ÖÇ-2 :

Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanabilir.

ÖÇ-3 :

İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir

ÖÇ-4 :

İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanıabilir.

ÖÇ-5 :

Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.

ÖÇ-6 :

Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.

ÖÇ-7 :

İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.

ÖÇ-8 :

Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.

ÖÇ-9 :

Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir

ÖÇ-10 :

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi

ÖÇ-11 :

Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma

 

SINIFLANDIRILMIŞ

YETKİNLİK

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bilgi

-Kuramsal

-Uygulamalı

   Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir.

Beceriler

-Kavramsal

-Bilişsel

   Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanabilir.
   İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir
   Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
   Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi
   Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

   Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir

Öğrenme Yetkinliği

   İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

   Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.

Alana Özgü Yetkinlik

   İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanıabilir.
 Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.

 

KARŞILAŞTIRMALI

Bilgi

-Kuramsal -Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir.

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.

Beceriler

-Kavramsal

-Bilişsel

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanabilir.

2

1

İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir

   

Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.

1,2

1,2

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi

 

2

Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma

2

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1.      Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

 1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
 2. Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir

1,2,3

1,2,3,4

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 1. Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
 2. Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
 3. Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 4. Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.

1,2,3

1,3,4

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 1. Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
 2. Enformasyonun doğası -- teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)
 3. Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 4. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.

1,2,3,4

2,3,4

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
 2. İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
 3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanıabilir.

1

1,3

Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.

1,2

2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
 2. Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 3. İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.