Amaçlar
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli, kendisini geliştiren, ahlaklı ara insan gücünü ülkeye kazandırmayı amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır. 
Programın Öğrenme Çıktıları

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlilikler.

SIRALI

ÖÇ-1 :Çalıştığı kurumda büro hizmetlerini etkin bir biçimde gerçekleştirebilir.

ÖÇ-2 :Yönetici asistanı olarak, yönetsel faaliyetleri planlar.

ÖÇ-3 :Bağlı olduğu yönetici ya da yöneticilerin günlük işlerini organize eder.

ÖÇ-4 :Kurumun ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ulusal ya da uluslararası organizasyonları planlar, rezervasyon, duyuru, karşılama, ağırlama ve uğurlama gibi görevleri yerine getirir.

ÖÇ-5 :Kurumun merkezinde görev yapan bir çalışan olarak kurumsal iletişimi etkili bir biçimde yerine getirebilir.

ÖÇ-6 :Kurum içi toplantıların organizasyonunu gerçekleştirebilir, (toplantı yerinin seçimi, düzenlenmesi, katılımcılara duyurulması, ilgili dokümanların toplantı öncesi yönetici ve katılımcılara sunulması, yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgelerin hazırlanması, toplantı tutanağının hazırlanması, toplantı kararlarının katılımcılara duyurulması vb.)

ÖÇ-7 :Çağdaş büro ortamlarında gereksinim duyulan teknolojiyi rahatlıkla kullanabilir.

 

SINIFLANDIRILMIŞ

YETKİNLİK PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Beceriler -Kavramsal -Bilişsel    Çalıştığı kurumda büro hizmetlerini etkin bir biçimde gerçekleştirebilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği    Yönetici asistanı olarak, yönetsel faaliyetleri planlar.
   Bağlı olduğu yönetici ya da yöneticilerin günlük işlerini organize eder.
Öğrenme Yetkinliği    Kurumun ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ulusal ya da uluslararası organizasyonları planlar, rezervasyon, duyuru, karşılama, ağırlama ve uğurlama gibi görevleri yerine getirir.
   Çağdaş büro ortamlarında gereksinim duyulan teknolojiyi rahatlıkla kullanabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik    Kurum içi toplantıların organizasyonunu gerçekleştirebilir, (toplantı yerinin seçimi, düzenlenmesi, katılımcılara duyurulması, ilgili dokümanların toplantı öncesi yönetici ve katılımcılara sunulması, yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgelerin hazırlanması, toplantı tutanağının hazırlanması, toplantı kararlarının katılımcılara duyurulması vb.)
Alana Özgü Yetkinlik    Kurumun merkezinde görev yapan bir çalışan olarak kurumsal iletişimi etkili bir biçimde yerine getirebilir.

KARŞILAŞTIRMALI

Beceriler -Kavramsal -Bilişsel PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çalıştığı kurumda büro hizmetlerini etkin bir biçimde gerçekleştirebilir. 1,2 1,2,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
 2. Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
 3. Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
 4. Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
 5. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
 6. Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yönetici asistanı olarak, yönetsel faaliyetleri planlar. 1,2,3 1,2,3,4,5
Bağlı olduğu yönetici ya da yöneticilerin günlük işlerini organize eder. 1,2,3 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 1. Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
 2. Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
 3. Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.
 4. Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
 5. Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
Öğrenme Yetkinliği PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kurumun ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ulusal ya da uluslararası organizasyonları planlar, rezervasyon, duyuru, karşılama, ağırlama ve uğurlama gibi görevleri yerine getirir.    
Çağdaş büro ortamlarında gereksinim duyulan teknolojiyi rahatlıkla kullanabilir. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 1. Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.
 2. Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
 3. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kurum içi toplantıların organizasyonunu gerçekleştirebilir, (toplantı yerinin seçimi, düzenlenmesi, katılımcılara duyurulması, ilgili dokümanların toplantı öncesi yönetici ve katılımcılara sunulması, yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgelerin hazırlanması, toplantı tutanağının hazırlanması, toplantı kararlarının katılımcılara duyurulması vb.) 1,2,3,4 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
 2. Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
 3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 4. Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kurumun merkezinde görev yapan bir çalışan olarak kurumsal iletişimi etkili bir biçimde yerine getirebilir. 1,2 1,2,3,4,5,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
 2. Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
 3. Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır.
 4. Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olur.
 5. Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
 6. Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
 7. İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.