Amaçlar
  Ulusal piyasaya hitap edebilecek donanıma sahip yetişmiş insan kaynağını yetiştirmektir. Bu amaçla öğrencilere; müşteri memnuniyeti, satış ve pazarlamadaki yeni kavramlar öğretilmekte, satış stratejileri konusunda gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Ayrıca, Pazarlama İlkeleri, Tüketici Davranışları, Uluslar arası Pazarlama ve Konuşma Eğitimi gibi dersler verilmektedir. Öğrencilerin okulu bitirebilmeleri için 30 iş günü olan stajını tamamlamak ve staj sonunda elde edilen bilgiyi staj raporunda bildirmek zorunlulukları vardır.
Programın Öğrenme Çıktıları

 

Sıralı
Sınıflandırılmış
Karşılaştırılmalı
ÖÇ-1 : Bazı temel pazarlama prensipleri ve kavramlarını tanımlayabilirler. Pazarlama ile ilgili sözlü verileri matematiksel formüllere dönüştürme ve yorumlama yeteneğini kazanabilirler.
ÖÇ-2 : Pazarlama ile ilgili basit matematiksel problemleri çözebilir ve verilerden şema ya da grafik oluşturma yeteneği kazanabilirler.
ÖÇ-3 : İşletmelerin pazarlama çevresi ile ilgili saptamalar ve durum analizleri yapabilirler. Pazarlama açısından işletme ve çevresi ile ilişki kurmak amacıyla basit modeller kullanabilirler.
ÖÇ-4 : İşletme içinde pazarlama ile ilgili olarak, tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilirler; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gösterebilirler, işletmede pazarlama faaliyetleri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilirler ve takım çalışması yapabilirler.
ÖÇ-5 : Pazarlama konularında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterebilirler. Pazarlama alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olabilirler.
ÖÇ-6 : Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
ÖÇ-7 : Hizmet pazarlaması, doğrudan pazarlama, uluslar arası pazarlama gibi pazarlama alanındaki farklı disiplinler konusunda gerekli teorik bilgilere sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilirler. Tüketici davranışları konusunda bilgili olmak ve müşteri ile uzun dönemli ilişkiler kurabilecek stratejileri belirleyebilirler.
ÖÇ-8 : Satış öncesi, satış ve satış sonrası hazırlıklar ve uygulamalara hakim olabilirler.
ÖÇ-9 İş ssağlığı ve güvenliği konusunda temel düzeyde bilgi ve donanıma sahip olma.
ÖÇ-10: İletişimi ve önemini anlar, iletişim yolları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur, iletişim çatışmaları, engelleri ve çözüm yollarını öğrenerek etkili iletişim yeteneği kazanır.
ÖÇ-11: İş yaşamında ve sosyal yaşamda kendini tanıma, kendini ifade etme, kişilerle arasına doğru mesafeler koyabilme doğrultusunda kendini geliştirir.
ÖÇ-12: Marka, marka iletişim, marka mimarisi gibi kavramları bilir. Pazarlama açısından markalama ve markaların önemini anlar.

 

SINIFLANDIRILMIŞ

 

YETKİNLİK

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
 • Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak
 • Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip olmak
 • Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek
 • Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek
 • Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek
 • Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak
 • Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
 • Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek
 • Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek
 • Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek
 • Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak
 • Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak
 • Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek
 
 
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek
 • Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek
 • Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek 
 • Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek 
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak
 • Pazarlama alanı ile ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak
Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek
 • Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak

KARŞILAŞTIRMALI

 

 

 

 
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek   -
İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak   -
Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak 1 1
Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip olmak 1 1
Pazarlama alanı ile ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.   -
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek 1 1
Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek 1 1
Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek 1 1
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak   -
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1 1
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek 1 1
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek    -
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek   -
İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak   -
Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak   -
Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip olmak   -
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek 1,2 -
Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek 1,2 -
Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek 1,2 -
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1,2 -
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek 1,2 -
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak   -
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek   -
Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek 1,2,3 -
Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek 1,2,3 -
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak   -
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1,2,3 -
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek   -
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek  1,2,3 -
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek   -
Pazarlama alanı ile ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.   -
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek   -
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak   -
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek 1,2,3 -
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek  1,2,3,4 1
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek 1,2,3,4 4
İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak 1,2,3,4 -
Pazarlama alanı ile ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,2,3,4 -
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek   -
Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek   -
Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek   -
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak   -
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1,2,3,4 -
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek   -
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek    -
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek 1,2 3
İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak   -
Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak 1,2 -
Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip olmak   -
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek   -
Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek   -
Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek   -
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak   -
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek   -