Amaçlar

Çağdaş yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine hakim; analitik düşünme, problem çözme ve karar yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşlarının ihtiyacı olan nitelikli eleman yetiştirmek. Diğer yandan bölgenin idari sorunlarına cevap verebilmek ve bölge gençlerine bu dalda eğitim fırsatı  vermek amaçlanmıştır.

 

Programın Öğrenme Çıktıları
 

ÖÇ-1) Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi sağlayabilirler.

ÖÇ-2) Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanabilirler.

ÖÇ-3) Verilerin çözümlenmesi, sonuçları yorumlama becerisi kazanabilirler.

ÖÇ-4) Sözlü ve yazılı iletişim bilgisi gösterebilirler.

ÖÇ-5) Sahip oldukları bilgi ve becerileri iş hayatına uyarlarken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket   

            edebilirler.

ÖÇ-6) İş hayatında sosyal haklarının neler olduğunu bilir ve yeri geldiğinde bu haklarını kullanabilir.

ÖÇ-7) İş hayatında çıkabilecek problemlerde, sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirebilir, ekip üyesi olarak 

            sorumluluk alabilirler.

ÖÇ-8) Edindikleri bilgi ve becerileri iş hayatına uyarlayabilirler.

ÖÇ-9) Temel kavram ve düşünceleri tanımlayabilir.

 

SINIFLANDIRILMIŞ

 

YETKİNLİK PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi -Kuramsal -Uygulamalı     temel kavram ve düşünceleri tanımlayabilir
Beceriler -Kavramsal -Bilişsel     tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi sağlayabilirler
    verilerin çözümlenmesi,sonuçları yorumlama becerisi kazanabilirler
    edindikleri bilgi ve becerileri iş hayatına uyarlayabilirler
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği     disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanabilirler
    iş hayatında çıkabilecek problemlerde,sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirebilir,ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik     sözlü ve yazılı iletişim bilgisi gösterebilirler
Alana Özgü Yetkinlik     sahip oldukları bilgi ve becerileri iş hayatına uyarlarken toplumsal,bilimsel ve etik değerlere göre hareket edebilirler
    iş hayatında sosyal haklarının neler olduğunu bilir ve yeri geldiğinde bu haklarını kullanabilir

 

KARŞILAŞTIRMALI

 

Bilgi
-Kuramsal -Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
temel kavram ve düşünceleri tanımlayabilir 1 1,2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanla ilgili temel bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
 2. Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları tanımlar, kavramlar arası ilişkileri sıralar.
 3. İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
 4. Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
 5. Temel düzeyde veri işleyebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Beceriler
-Kavramsal -Bilişsel
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi sağlayabilirler 2 1,3,5
verilerin çözümlenmesi,sonuçları yorumlama becerisi kazanabilirler 1,2 1,4,5
edindikleri bilgi ve becerileri iş hayatına uyarlayabilirler 2 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Alanla ilgili bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
 2. Sosyal ve davranış bilimleri kuramlarındaki kavramlar arasında bağ kurar.
 3. Alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 4. Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyebilme ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.)sunma becerisine sahiptir.
 5. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanabilirler 2,3 1,2,3
iş hayatında çıkabilecek problemlerde,sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirebilir,ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir 1,2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 1. Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip halinde gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde araştırır.
 2. Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
 3. Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranmak, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur. 1. Gerek kendi başına gerekse de grup içinde öğrenebilme yetkinliğine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
sözlü ve yazılı iletişim bilgisi gösterebilirler 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 2. Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
 3. İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 5. Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
sahip oldukları bilgi ve becerileri iş hayatına uyarlarken toplumsal,bilimsel ve etik değerlere göre hareket edebilirler 2 1,2
iş hayatında sosyal haklarının neler olduğunu bilir ve yeri geldiğinde bu haklarını kullanabilir 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 3. Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.