AIT101  ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I

2+0+2 

ECTS:2

Yıl / Yarıyıl  1. Yıl/1. Yarıyıl
Ders Düzeyi   Önlisans
Yazılım Şekli   Zorunlu
Bölümü  Tıbbi hizmetler ve Teknikler
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüzyüze
Dersin süresi  14 hafta / haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj yok 
 
Dersin Amacı
 İnkılâp ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu`nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I. Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti`nin kurulmasını hazırlayan sebepler, Mondros Mütarekesi ve sonrasında Anadolu`nun işgali üzerine başlayan ulusal uyanış, Atatürk`ün kişiliği ve Samsun`a çıkış, Milli Mücadele`ye hazırlık dönemi (kongreler, TBMM`nin açılışı) ve savaşlar dönemi, Saltanatın kaldırılması. Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet`in ilanı anlatılır ve kavratılır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  inkılâp ve benzeri kavramların temel özelliklerini, amaçlarını ve birbirleriyle ilişkilerini anlar.    
ÖÇ - 2 :  Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışına yol açan iç ve dış nedenler hakkında temel bilgiler öğrenir.    
ÖÇ - 3 :  Osmanlı İmparatorluğunu yıkılmaktan kurtarmak için yapılan yenilik hareketlerinin, başarısız olma nedenlerini anlar.    
ÖÇ - 4 :   I.Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü ve ülkemizin işgali karşısında Türk Milletinin Atatürkün önderliğinde başlattığı uyanışın önemini anlar.    
ÖÇ - 5 :  Türk İnkılabı ve Atatürk İlkelerini yürekten benimseme ve savunma düşüncesini anlar.    
ÖÇ - 6 :   Bu konularla ilgili çeşitli yazılı ve görsel kaynak, materyal ve dokümanları tanıma, kullanma ve uygulama becerileri kazanırlar.    
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Osmanlı İmparatorluğu`nun Dağılışı (XIX Yüyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal`in Samsun`a çıkışı ve Anadolu`daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi`nin Açılışı, TBMM`nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet`in İlanı.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Giriş  
 Hafta 2  Devrim, evrim, ayaklanma, hükümet darbesi, reform kavramları  
 Hafta 3  Türk Devriminin Niteliği ve Özellikleri  
 Hafta 4  Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri  
 Hafta 5  Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri  
 Hafta 6  Osmanlı Devletini kurtarma çalışmaları ve düşünce akımları  
 Hafta 7  Traslusgarp ve Balkan savaşları  
 Hafta 8  ARA SINAV  
 Hafta 9  Birinci Dünya savaşı  
 Hafta 10  Osmanlı Devletinin Savaşa Girişi  
 Hafta 11  Osmanlı Devletinin savaştığı cepheler ve savaşın sonu  
 Hafta 12  Mondros Mütarekesi  
 Hafta 13  İşgaller  
 Hafta 14  Düzenli Orduların Kurulması  
 Hafta 15  Ulusal Kurtuluş Savaşı  
 Hafta 16  DÖNEM SONU SINAVI  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8    1

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16    1

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma 14  14
Arasınav için hazırlık 8
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

 60