TDS113 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (SEÇMELİ 1)

2+0+2 

ECTS:3

Yıl / Yarıyıl  1. Yıl/1. Yarıyıl
Ders Düzeyi  Önlisans
Yazılım Şekli  Seçmeli
Bölümü  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ön Koşul  Yok 
Öğretim Sistemi  Yüz yüze 
Dersin süresi  14 hafta / haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
 Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili algılama, iletişim, öğrenme, motivasyon ve iş tatmini gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Yönetim sürecinde davranış bilimlerinin ortaya çıkışını ve ilgili bilim dallarını açıklar.  1,2,4,7,10  1
ÖÇ - 2 :  Davranış bilimlerinin incelendiği sistemleri ve etkilendiği çağdaş yaklaşımları anlatır.  1,2,4,7,10  1
ÖÇ - 3 :  Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.  1,2,4,7,10  1
ÖÇ - 4 :  Algılama, atfetme, öğrenme süreçlerini ve hatalarını ifade eder.  1,2,4,7,10  1
ÖÇ - 5 :  Güdülemeyi, iş tatminini ve grupları örnekler vererek açıklar.  1,2,4,7,10  1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Sosyoloji, Psikoloji, Sosyo-psikoloji gibi disiplinler hakkında bilgi verildikten sonra insan davranışlarını anlamaya ve yorumlamaya yönelik bilgiler aktarılacaktır. Derslerimizde ele alınacak konular ana başlıklarıyla; Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramlar, rol, statü, haberleşme, tutumlar, öğrenme, kişilik, gruplar olarak sıralanabilir.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Yönetim Süreci ve Davranış Bilimlerinin yönetim sürecindeki yeri, Davranış Bilimlerini oluşturan bilim dalları  1,2
 Hafta 2  Davranış Bilimlerinin İncelendiği sistemler, Davranış Bilimlerinin Etkilendiği Çağdaş Yaklaşımlar  1,2
 Hafta 3  Algılama, Algılama Hataları 1,2 
 Hafta 4  Atfetme Süreci ve Hataları 1,2 
 Hafta 5  Tutumlar, Tutum oluşumu ve tutumu oluşturan faktörler, Tutum değiştirme 1,2 
 Hafta 6  Öğrenme Teorileri ve Çeşitleri 1,2 
 Hafta 7  Öğrenme Teorileri ve Çeşitleri 1,2 
 Hafta 8  ARA SINAV 1,2 
 Hafta 9  Öğrenme İlkeleri ve Stratejileri 1,2 
 Hafta 10  Örgütte Birey ve Kişilik, Kişilik Teorileri 1,2 
 Hafta 11  Örgütsel Davranışı Etkileyen Kişilik Özellikleri 1,2 
 Hafta 12  Güdü Çeşitleri ve İş Tatmini 1,2 
 Hafta 13  Grup Çeşitleri ve Grup Karar Verme Teknikleri 1,2 
 Hafta 14  Kültür kavramı ve tanımı, Özellikleri, Kültürü etkileyen faktörler 1,2 
 Hafta 15  Davranış bilimleri ile ilgili güncel konular (Mobing, kurumsal bağlılık vb.) 1,2 
 Hafta 16  DÖNEM SONU SINAVI 1,2 
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   1.ÖZEN KUTANİS, Rana (2006) Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Sakarya Kitabevi Yayıncılık, Sakarya

 2.OKTAY, Mahmut (2007) Davranış Bilimlerine Giriş, Der Yayınları

 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8 HAFTA    1 SAAT

 %40

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16 HAFTA    1 SAAT

 %60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2 14 28
Sınıf dışı çalışma 14  14 
Arasınav için hazırlık 20 
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 4 6 24
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

90