Kuruluş: 2013
İş sağlığı ve Güvenliği Programı 2013-2014 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir.
Kazanılan Derece
 İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri
Derecenin Seviyesi
 Ön Lisans
Çalışma Şekli
 Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları

1. Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak

2. Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı almak.

Öncel Eğitim Tanımlaması
 Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Derceye Yönelik Kurallar
 İş sağlığı ve güvenliği alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir.
Program Profili

AMAÇ: Kaliteli ve çağdaş eğitim ile planlama ve uygulama becerileri kazandırılmış, araştırmacı, yenilikçi, girişimci, analitik düşünebilen, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri yetiştirmek, Eğitimini bilimsel ve teknik ilkeler üzerine oturtmak, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaygınlaştırmak, uygulamaların sürdürülebilirliğini sağlayarak çalışanların yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak, çözüm odaklı, bilimsel araştırmaları yürütmek ve desteklemektir. HEDEFLER: Konusunda çağdaş bir eğitim ile başarılı, sorumluluğa sahip, bilim ve teknolojinin ışığında çalışma hayatında İş Sağlığı ve Güvenliğinin geliştirilmesini hedefleyen Teknikerler yetiştirmeyi, bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla İş Sağlığı ve Güvenliği sorunlarının belirlenmesi ve çözümünde aktif rol oynayan, uygulamaların hayata geçirilmesinde kamu/özel kuruluşlar ile işbirliği içinde yetkin bir birim olmaktır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az % 70`ine, uygulamalı derslerin en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Başarısız olan öğrenciler dersi tekrar alırlar.
Mezuniyet Şartları

İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri (Toplam 100 kredi veya 120 AKTS)almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve ikinci yarıyıl sonunda 30 iş günü staj yapmakla zorunludur.


Mezunların İstihdam Profilleri
 Günümüzde çalışan sağlığına verilen önem ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma; iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Bu nedenle bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği insan kaynakları ihtiyacı doğmuş ve gittikçe de artmaktadır. Son mevzuat değişiklikleri ile iş sağlığı ve güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası sınavda başarılı olmaları durumunda “İş güvenliği uzmanı” olmalarının önünü açmıştır. Mezun olan öğrencilerimiz büyük bir bölümü özel sektörde (hizmet sektörü ve sanayinin tüm iş kollarındaki kurum ve kuruluşlar) Tekniker veya İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmaktadırlar. Kamu kuruluşlarında da çalışma imkanı vardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS Sınavından geçerli not almaları şartıyle İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İşletme, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet lisans programlarında öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: AMASYA ÜNİVERSİTESİ MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULU/AMASYA
Telefonu:  0 358 5135103
Faks:        0 358 5135104
E-Posta:      merzifonmyo@amasya.edu.tr
Web Adresi: https://merzifonmyo.amasya.edu.tr/
    
Bölüm Ortakları