Amaçlar
İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı hem kendi ihtiyacı olan, hem de diğer üniversitelerin ihtiyacı olan akademisyenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Programın Öğrenme Çıktıları

SIRALI

 

ÖÇ-1:

alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine sahip olur ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanır.

ÖÇ-2:

öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili ileri düzeyde pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.

ÖÇ-3:

yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözme ve karar verme gibi becerilere sahip olur.

ÖÇ-4:

mesleğini icra edeceği öğrenci grubunun gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.

ÖÇ-5:

bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır.

ÖÇ-6:

branşı ile ilgili alan eğitimine yönelik ulusal ve uluslarası düzeydeki gelişim ve değişimleri takip eder, öğrenir ve kullanır.

ÖÇ-7:

disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur.

ÖÇ-8:

alanları ile ilgili konularda öğrencilere yönelik orijinal laboratuar deneyleri, etkinlikleri ve öğretim materyalleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek becerilere sahip olur.

ÖÇ-9:

uzman bir topluluk içinde görüşlerini savunabilir.

ÖÇ-10:

bir yabancı dili alanındaki yayınları takip etmek, iletişim kurmak ve yabancı dilde bilimsel eser üretmek için kullanabilir.

ÖÇ-11:

ulaştığı sonuçları kültürel öğeler bağlamında tartışabilir.

ÖÇ-12:

mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları gerektiğinde geliştirmek üzere harekete geçer.

ÖÇ-13:

alanında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde alanıyla ilgili bilimsel makaleler yayınlayabilir.

ÖÇ-14:

alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir eğitim probleminin çözümü için uygulayabilir.

ÖÇ-15:

karşılaştığı problemlerin çözümünde, araştırmalarında ve karar vermesi gerektiği durumlarda yaratıcı ve eleştirel düşünür.

ÖÇ-16:

araştırmalarını etik zeminde sürdürür.

ÖÇ-17:

alan araştırmalarında bireysel ve veya bir takım üyesi olarak çalışmalar yürütür.

SINIFLANDIRILMIŞ

YETKİNLİK

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bilgi

-Kuramsal -Uygulamalı

   alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine sahip olur ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanır.

Beceriler

-Kavramsal -Bilişsel

   öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili ileri düzeyde pedagojik becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

   bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır.
   disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur.

Öğrenme Yetkinliği

   bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ile ilgili kavramların öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
   mesleğini icra edeceği öğrenci grubunun gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
   alanları ile ilgili konularda öğrencilere yönelik orijinal laboratuar deneyleri, etkinlikleri ve öğretim materyalleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek becerilere sahip olur.

Alana Özgü Yetkinlik

   branşı ile ilgili alan eğitimine yönelik ulusal ve uluslarası düzeydeki gelişim ve değişimleri takip eder, öğrenir ve kullanır.

 

KARŞILAŞTIRMALI

 İlgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kuramsal -Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine sahip olur ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanır.

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak  alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 2. Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

 

beceriler

-Kavramsal -Bilişsel

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 

 

öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili ileri düzeyde pedagojik becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.

2

2

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 

 

 1. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 2. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 3. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 4. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 1. Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
 2. Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
 3. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

 

 

Yetkinlikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 

 

bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır.

1

1,4

 

 

disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur.

3

1,3,4

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 

 

 1. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 2. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 3. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 1. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
 2. Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 3. Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
 4. Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.

 

 

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 

 

bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ile ilgili kavramların öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.

 

1,4

 

 

mesleğini icra edeceği öğrenci grubunun gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.

1

4

 

 

alanları ile ilgili konularda öğrencilere yönelik orijinal laboratuar deneyleri, etkinlikleri ve öğretim materyalleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek becerilere sahip olur.

1

1,4

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 

 

 1. Yaratıcı ve eleştirel düşünme,  sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 1. Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
 2. Alanındaki eğitimve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
 3. Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
 4. Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirirve uygular.

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 

 

branşı ile ilgili alan eğitimine yönelik ulusal ve uluslarası düzeydeki gelişim ve değişimleri takip eder, öğrenir ve kullanır.

3

3

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 

 

 1. Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 2. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 3. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 1. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
 2. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
 3. Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.