Amaçlar

 Farklı alanlarda lisans eğitimi almış bireylere verilecek eğitim neticesinde yenilenebilir enerji alanında ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu alanda verilecek temel ve seçmeli dersler ile Türkiye’de ve Dünya’da yenilenebilir enerji alanında karşılaşılan problemlere duyarlı ve programda kazandıkları bilgi-deneyim ve yenilikçi bakış açısı ile ilgili problemlere çözüm üretebilen bireyler yetiştirmektir. Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Yüksek Lisans programını bitiren öğrencilerin yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Temiz Tükenmez Enerjiler, Disiplinler arası Nükleer Enerji, Enerji  Kaynakları ve Yönetimi alanında doktora yapabilecek seviyede yetiştirilmesi amaçlamaktadır.   

Programın Öğrenme Çıktıları
 

ÖÇ-1 :

 Ülkemizde ve Dünya’da yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi sahibidir.

ÖÇ-2:

 Bilgi ve birikimini, modern teknikler ve mühendislik araçları ile birlikte, yenilenebilir enerji alanındaki problemlerin uygun şekilde ele alınması ve çözülmesi amacıyla nasıl kullanacağını bilir.

ÖÇ-3 :

 Su, rüzgar, biyoenerji, güneş enerjisi ile ilgili edindiği bilgiler neticesinde rüzgar hızı, sıcaklık, nem ölçümü yapabilir ve  kalibrasyon teknikleri hakkında bilgi sahibidir.

ÖÇ-4:

 Yenilenebilir enerji alanında sanayi kuruluşları ile ilişki içerisinde yapılan AR-GE çalışmaları ile enerji alanında karşılaşılan        sorunları çözümleyebilir. 

ÖÇ-5 :

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim ve kullanım aşamalarındaki yöntem ve teknolojilerin hakkında bilgi sahibi kişiler yetiştirmektedir.

ÖÇ-6 :

 Yenilenebilir enerjilerin uygulamalarını içeren deneyleri tasarlar ve yapar; veri toplar ve verileri analiz edip yorumlar.

ÖÇ-7 :

 Ülkemizde enerji kaynaklarının uygulamalarında çalışacak insan gücü oluşturarak, enerji konularına daha geniş açıdan bakabilen ve çözümler üreten, gelişmeler yapabilen kişiler yetiştirmek.

ÖÇ-8 :

 Üniversitemiz bünyesinde açılan Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Yüksek Lisans Programı, Dünyada  ve Türkiye’de giderek önem kazanan yenilenebilir enerji konulu az sayıdaki yüksek lisans programından biri olup, ülkemizde bu tür programların açılmasına örnek teşkil etmektedir.

 

 

 

SINIFLANDIRILMIŞ

YETKİNLİK

PROGRAM ÖĞRENME   ÇIKTILARI

Bilgi

-Kuramsal

-Uygulamalı

Yenilenebilir Enerji ilgili alanlarda ileri düzeyde alan bilgisine sahip   olabilmeli 

Yenilenebilir Enerjinin farklı dallarından edindiği kuramsal ve   uygulamalı bilgileri kullanabilme

Beceriler

-Kavramsal

-Bilişsel

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme

Alanına ilişkin bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle   bütünleştirerek ve yeni bilgiler oluşturabilme

Karmaşık problemlerin çözümleri için yeni stratejik yaklaşımlar   geliştirebilmeli 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk   Alabilme Yetkinliği

Disiplinler arası bir çalışmayı bağımsız yürütebilmeli

Alanına ilişkin bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle   bütünleştirerek ve yeni bilgiler oluşturabilme

 

Öğrenme Yetkinliği

  Alanına ilişkin bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen   bilgilerle bütünleştirerek ve yeni bilgiler oluşturabilme

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve   duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri   gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme 

Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde   kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme

Alanındaki güncel gelişmeleri  takip edebilmeli ve alan dışındaki   gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmeli.

Gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgisine sahip   olabilmeli, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmeli.

Alana Özgü Yetkinlik

Mühendislik alanında ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilme

Fen alanında ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilme

Matematik alanında ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilme

 

KARŞILAŞTIRMALI

Bilgi

-Kuramsal -Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME   ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Yenilenebilir enerji ilgili alanlarda ileri düzeyde alan bilgisine sahip   olabilmeli

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM   YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN   YETERLİLİKLERİ (TAY)

    
 1. Lisans düzeyi        yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini        uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve istatistik        metotları kullanarak analiz edebilme.
 2.   
 3. Alanını ilişkili olduğu        disiplinlerarası etkileşimi teşhis edebile.

 

    
 1. Lisans düzeyi        yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini        uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları        kullanarak analiz eder.
 2.   
 3. Alanını ilişkili olduğu        disiplinlerarası etkileşimi teşjhis eder.

 

 

Beceriler

-Kavramsal

-Bilişsel

PROGRAM ÖĞRENME   ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme

1,2

1,2 

Alanına ilişkin bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek   ve yeni bilgiler oluşturabilme

 1,2

 1,2

Karmaşık problemlerin çözümleri için yeni stratejik yaklaşımlar   geliştirebilmeli

3

3

TÜRKİYE   YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN   YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1.    Alanında edindiği uzmanlık düzeydeki   kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

    
 1. Alanında edindiği bilgileri        farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek        yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
 2.   
 3. Alanıyla ilgili karşılaşılan        sorunları araştırma yöntemleri kullanarak çözümleyebilme
    
 1. Alanında edindiği uzmanlık        düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 2.   
 3. Alanında edindiği bilgileri        farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar        ve yeni bilgiler oluşturur.
 4.   
 5. Alanıyla ilgili karşılaşılan        sorunları araştırma yöntemleri kullanarak çözümler.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk   Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME   ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Disiplinler arası bir çalışmayı bağımsız yürütebilmeli

1

1

Alanına ilişkin bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle   bütünleştirerek ve yeni bilgiler oluşturabilme

        2

            2

TÜRKİYE   YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN   YETERLİLİKLERİ (TAY)

    
 1. Alanı ile ilgili uzmanlık        gerektiren bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2.   
 3. Alanı ile ilgili        uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek        için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alabilme.
 4.   
 5. Alanıyla ilgili sorunların        çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1. Alanı ile ilgili   uzmanlık gerektiren bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütür.

2. Alanı ile ilgili   uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için   yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

3. Alanıyla ilgili   sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME   ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 Alanına ilişkin bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen   bilgilerle bütünleştirerek ve yeni bilgiler oluşturabilme

TÜRKİYE   YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ   (TAY)

    
 1. Alanında edindiği uzmanlık        düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla        değerlendirebilme, öğrenmesini yönetebilme.

1. Alanında edindiği   uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,   öğrenmesini yönetebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME   ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve   duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek   denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme 

1,2 

 1,2

Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde   kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme

3

3

Alanındaki güncel gelişmeleri  takip edebilmeli ve alan dışındaki gruplara,   yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmeli.

 1

 1

Gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgisine sahip   olabilmeli, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmeli.

 4

4

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM   YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN   YETERLİLİKLERİ (TAY)

    
 1. Alanındaki güncel gelişmeleri        ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek        alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak        sistemli biçimde aktarabilme  .
 2.   
 3. Sosyal ilişkileri ve bu        ilşkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla        inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete        geçebilme.
 4.   
 5. Bir yabancı dili  en az Avrupa        Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi"nde kullanarak sözlü ve yazılı        iletişim kurabilme.
 6.   
 7. Alanının gerektirdiği düzeyde        bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim        teknolojileriniileri düzeyde kullanabilme.

1. Alanındaki güncel   gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek   alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak   sistemli biçimde aktarır.

2. Sosyal ilişkileri   ve bu ilşkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla   inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete   geçebilme.

3. Bir yabancı   dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi"nde kullanarak   sözlü ve yazılı  iletişim kurar

4. Alanının   gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim   teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME   ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Mühendislik alanında ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilme

1,2

1,2

Fen alanında ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilme

1,2

1,2

Matematik alanında ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilme

1,2

1,2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

    
 1. Alanı ile ilgili verilerin        toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında        toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerleri gözeterek denetler        ve bu değerleri öğretebilme.
 2.   
 3. Alanla ilgili konularda        strateji, politika  ve uygulama planları geliştirebilme ve elde        edilen sonuçları , kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 4.   
 5. Alanında özümsedikleri        bilgiyi , problem çözme veya  uygulama becerilerini, disiplinlerarası        çalışmalarda kullanabilme.
 6.   
 7. Alalının gelişmesinde yer        alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri        açısından değerlendirebilme.

1.Alanı ile ilgili   verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında   toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerleri gözeterek denetler ve   bu değerleri öğretir.

2.Alanla ilgili   konularda strateji, politika  ve uygulama planları geliştirir ve elde   edilen sonuçları , kalite süreçleri çerçevesinde değerlendir.

3.Alanında   özümsedikleri bilgiyi , problem çözme veya  uygulama becerilerini,   disiplinlerarası çalışmalarda kullanır

4.Alalının   gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının   uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.