Amaçlar

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk kez açılacak olan "Biyoteknoloji" Tezli Yüksek Lisans programı; günümüz gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olarak, temel bilimlerde uzmanlık ve uygulama bilgisine sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programın, ülkemizde bu konuda nitelikli eğitim veren kurum sayısının artırılmasına ve yaygınlaştırılmasına büyük katkı sağlaması beklenmektedir.

Biyoteknoloji Anabilim Dalı teorik ve uygulamalı eğitim dersleri, Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AUMAULAB) gerçekleştirilecektir. AUMAULAB; deneyimli ve uzman personeli, donanımlı ve nitelikli laboratuar olanakları ile multidisipliner araştırmaların, merkezi bir organizasyonda gerçekleştirilmesi amacını benimsemiştir. Lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını destekleyerek üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak, bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak hizmet kalitesini yükseltmek, üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşlarının analiz ihtiyaçlarını gerçekleştirmek, bu kuruluşlarla işbirliği oluşturmak ve güçlendirmek amacıyla TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Amasya Üniversitesi BAP ve Avrupa Birliği ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak, ilimizin ve bölgenin AR-GE ihtiyacını karşılamak, özel sektör ve kamuya danışmanlık yapmak, bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek, bölge potansiyelini ortaya çıkarıp değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak başlıca hedefleri ve kuruluş amaçları arasında bulunmaktadır. Merkezimiz ayrıca, her yıl düzenlemekte olduğu konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay, yaz stajları gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, sertifika programları organizasyonları ile eğitim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.

Programın Öğrenme Çıktıları
 

ÖÇ-1 :

Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, alan ya da disiplinler arası alanlarda yer alan bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.

ÖÇ-2:

Çalışma konusu hakkında sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak

ÖÇ-3 :

Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek.

ÖÇ-4:

Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek.

ÖÇ-5 :

Biyoteknloji alanı ile ilgili disiplinlerarası etkileşimi kavramak, yeni fikir ve düşünceleri sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.

ÖÇ-6 :

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarmak.

ÖÇ-7 :

En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.

ÖÇ-8 :

Alanının gerektirdiği bilgisayar tabanlı teknolojilerden yararlanarak, yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak ve geliştirmek.

ÖÇ-9 :

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretmek ve denetlemek.

ÖÇ-10 :

Biyoteknoloji ile ilgili uzmanlık alanında kendini geliştirmek amacıyla edindiği bilgileri eleştirel bir bakışla değerlendirmek ve eksikliklerini giderme konusunda yeni stratejiler geliştirmek. 

ÖÇ-11 :

Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yetisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanarak teknolojik araç-gereç tasarlayabilme becerisi kazanmak.

ÖÇ-12 :

Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, uygulama sonuçlarını bilimsel yayın haline getirebilme yetisine sahip olmak.

ÖÇ-13 :

Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.

ÖÇ-14 :

Mesleki etik ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.