Kuruluş
  Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak tezsiz yüksek Lisans  eğitimi vermektedir. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında eğitim ve öğretim etkinliklerinin yürütüleceği teknik donanımlı derslik ve laboratuvarlar bulunmaktadır. Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve çevrimiçi veri tabanları bakımından oldukça zengin olup öğrencilerimize geniş olanaklar sunmaktadır. Lisans mezunlarımız, üniversitemiz dışındaki farklı üniversitelerden gelen lisans mezunları ve araştırma görevlilerine de lisansüstü eğitimi alabilmektedir. Yüksek lisans ve doktora eğitimi ile ilgili ayrıntılı bilgi Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında verilmektedir.
Kazanılan Derece
   Sınıf Öğretmenliği Alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesi
    Derecenin Seviyesi
 Sınıf Öğretmenliği Alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesi
Çalışma Şekli
  Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
  Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen, ancak lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlara ya da lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlara, ilgili başkanlığın uygun görmesi halinde eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir
Derceye Yönelik Kurallar
 Toplam yirmi bir krediden az olmamak üzere, açılan dersler ile bir seminer dersi (toplam 60 AKTS) ve bitirme projesinden başarılı olmak gerekmektedir.
Program Profili
  Programın amacı Sınıf Öğretmenliği dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir. Hedefler 1. Sınıf Öğretmenliği alanında yüksek lisans öğretimi veren, araştırmalar yapılan, fiziki ve akademik sürekliliğini sağlayan ve geliştiren donanımlı bir anabilim dalı haline gelmek. 2. Sınıf Öğretmenliği alanında eğitim ve öğretim sorunlarına, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini etkin biçimde kullanarak çözümler üreten, programlar tasarlayan, geliştiren ve uygulayan bir araştırma ortamı oluşturmak 3. Sınıf Öğretmenliği alanında uygulamalar sırasında, ortaya çıkan güncel sorunlar veya öngörülmeyen karmaşık durumlar için, yeni yaklaşımlarla kalıcı çözümler üreten ve programlar geliştiren bir anabilim dalı haline gelmek.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
   (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.
(2) İlgili maddedeki şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrenciler için, yukarıdaki şekilde hesaplanan puana, ham başarı puanı denir.
(3) Ham başarı puanı 25.00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak, o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da, 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(4) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
Notlar Katsayılar
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FD 0.50
FF 0.00
B: Kredisiz dersler için başarılı,
K: Kredisiz dersler için kalır,
D: Devamsız,
G: Girmedi,
M: Muaf ,
S: Süren çalışma,
E: Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür)
(5) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir.
(6) (B) ve (K) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.
(7) (M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez. 
Mezuniyet Şartları
 Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili şartların sağlanması gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
  Mezunlarımız, devlet ya da özel eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni unvanı ile çalışabilmektedir. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak da istihdam edilebilmektedirler. 
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar, diğer üniversitelere bağlı Eğitim Bilimleri Enstitülerindeki Sınıf Öğretmenliği Doktora Programlarına veya yakın programların öngörülen koşulları sağlamaları halinde Doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-Posta:
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları