Kuruluş
İlköğretim Anabilim Dalı Doktora Programı Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2012-2013 yılında kurulmuştur. Programımız seçkin öğretim üyesi kadrosuyla öğretmenlik mesleğinde kendini geliştirmek ya da akademik alanda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerine bilimsellik anlayışı kazandırmak, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri edindirmeyi hedeflemektedir.
Kazanılan Derece
Doktora derecesi
Derecenin Seviyesi
Doktora derecesi
Çalışma Şekli
 Tam Zamanlı 
Kabul ve Kayıt Şartları
1-Yüksek lisans diploması, 
2-Lisansüstü eğitim giriş sınavından (ALES) en az 55 puanı almış olanlar, 
3-YDS ve dengi sınavlardan  en az 55 puan alanlar doktora programına başvurabilirler.
Öncel Eğitim Tanımlaması
  Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen, ancak lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlara ya da lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlara, ilgili başkanlığın uygun görmesi halinde eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Derceye Yönelik Kurallar
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 24 kredilik (60 AKTS) ders alıp, en az BB derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir doktora tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak.
Program Profili
İlköğretim Anabilim dalının amacı; eğitim, öğretim ve üst düzey özgün araştırmalar yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, bilimsel araştırma yöntemlerini ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte izleme yeterliliğine sahip uzman bireyler yetiştirmektir. 

Hedefler
1.Ulusal ve uluslararası düzeyde iyi eğitilmiş ve donanımlı ilköğretim öğretmenleri, öğretim elemanları yetiştirmek.
2.Akademik kadrosu güçlü, fiziki alt yapısı tamamlanmış, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir anabilim dalı haline gelmek.
3.Mesleki bilgilerin dönemin ihtiyaçlarına göre sürekli güncelleştirildiği bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak.
4.Öğretim elemanları ile öğrencilerin ortaklaşa yürütebilecekleri bilimsel ve sosyal etkinlikleri teşvik ederek artmasını sağlamak.
5.Tartışma, sorgulama ve paylaşmanın hâkim olduğu bir öğrenme ortamı yaratarak bunun sürekliliğini sağlamak.
6.Lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmelerle uyumunu sağlamak.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Notlar; 90-100 (AA), 85-89 (BA), 80-84 (BB), 75-79 (CB), 70-74 (CC), 60-69 (DC), 50-59 (DD), 40-49 (FD) and 0-39 (FF). AA en yüksek not alıp, kredisi 4.00`dır. Diğerlerinin kredileri şu şekildedir; BA (3.5), BB (3.0), CB (2.5), CC (2.0), DC (1.5), DD (1.0), FD (0.5) and FF (0.0). Doktora programında BB ve yukarısı geçer, diğer notlar kalır.
Mezuniyet Şartları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Doktora Yeterlik Sınavını başaran ve hazırladığı tez önerisini ve tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere İlköğretim alanında doktora diploması verilir. Amasya  Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili şartların sağlanması gerekmektedir. 
Mezunların İstihdam Profilleri
Doktora programından mezun olanlar, kamu, özel kurum ve kuruluşlarında başöğretmen, danışman ve yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak istihdam edilmektedir.
 
 
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, AMASYA
Telefonu: 0 358 260 00 47 - 2137-2141-2142
Faks: 0 358 260 00 48
E-Posta:
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları