Kuruluş: Kasım 2012
 Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2014 Yılı Kasım Ayında kurulmuştur.
Kazanılan Derece: 
 Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Yüksek Lisans derecesi
Derecenin Seviyesi: 
 QF-EHEA:2. Düzey, 7 YÜKSEK LİSANS,  EQF-LLL: 7. Düzey
Çalışma Şekli: 
 Örgün 1. Öğretim
Kabul ve Kayıt Şartları: Belirtilen Dallarda Lisans Derecesine Sahip Olmak
Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları, son başvuru tarihi ve yeri belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 (Sayısal) standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, Eğer ÜDS sınavından veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından puan almış iseler bu belgeyi, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.
Öncel Eğitim Tanımlaması: Belirtilen Alanlarda Lisans Derecesi
 Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yatay Geçiş Yönetmeliğine göre yatay geçişler kabul edilir veya önceki öğrenimlerdeki ders kredileri saydırılabilir..
Derceye Yönelik Kurallar
 Amasya Üniversitesi Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı lisansüstü dersleri, danışman önerisi de dikkate alınarak ilgili anabilim dalı veya farklı bir anabilim dalından da alınabilir. Öğrenciler, anabilim dalları kurul kararı ile belirlenen ve Enstitü tarafından o dönem açılmasına onay verilen dersleri alabilirler. Bu programda toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve zorunludur. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur ve başarılı olursa tezini bastırmak zorundadır.
Program Profili: 
 Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Alanlarında Matematiksel, Yönetsel ve Akademik Anlamda eğitimler almak. Amasya Üniversitesinin değişik biirimlerdeki yenillenebilir enerji laboratuvarlarında uygulama yapmak, Bölgedeki yenilenebilir enerji tesisleri ile ortaklaşa projeler yürütmek
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Derslere göre değişmekle birlikkte yazılı, ödev, araştırma ve uygulama
 Amasya Üniversitesi Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında öğrencinin aldığı derslere devamı ve öğretim üyesi tarafından yapılacak arasınav ve final sınavlarından geçer not alması gereklidir. Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 70 olması gerekir.Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tez sınavına alır. Yüksek lisans tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez sınavında başarılı olan öğrenci yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Mezuniyet Şartları: 
Amasya Üniversitesi Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı yüksek lisans programından mezun olacak aday toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve tez çalışmasını tamamlamış olmalıdır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur ve başarılı olursa tezini bastırmak zorundadır.
Mezunların İstihdam Profilleri: 
Mezun Öğrencilerimiz; Yenilenebilir enerji sektöründe, fizibilite, ar-ge, uygulama ve tasarım alanlarında çalışabilirler, Enerji ve Tabii kaynaklar bakanlığının bir çok departmanlarında, Özel enerji dağıtım ve pazarlama şirketlerinde, Enerji yatırım danışmanlık şirketleri vb. çok sayıda alanda iş bulabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş: 
Gerekli koşulları sağlamaları kaydıyla bir çok uygun disiplinlerde doktora programlarına kabul edilebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 05189/Amasya
Telefonu:  358 260 00 67
Faks: 358 260 00 70
E-Posta:unal.kurt@amasya.edu.tr
Web Adresi:
    
Bölüm Olanakları

200 W Güneş Enerji Sistemi, 9.6 kW Rüzgar Türbini(3*3,2 kW), Meteorloji İstasyonu, Uzaktan İzleme Sistemi, Teknoloji Fakültesi Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı, Teknoloji Fakültesi Elektrik Makinaları Laboratuvarı, Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Fen Edebiyat Fakülltesi Laboratuvarları.