Kuruluş
Biyoteknoloji Anabilim Dalı Disiplinler arası Yüksek Lisans Programı Fen Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2017-2018 yılında kurulmuştur. Programımız seçkin öğretim üyesi kadrosuyla disiplinler arası alanda kendini geliştirmek ya da akademik alanda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerine bilimsellik anlayışı kazandırmak, teknoloji bilgi, beceri ve yetkinlikleri edindirmeyi hedeflemektedir.

Anabilim Dalımız 3 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 5 Araştırma Görevlisi ve 3 Uzman’dan  oluşan akademik kadroya sahiptir. 

Biyoteknoloji Anabilim Dalı, biyoteknoloji alanında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu lisansüstü eğitim almış uzmanları yetiştirmek, biyoteknolojik sistemleri kullanarak yeni ürün ve teknolojinin geliştirilmesi için araştırma alt yapısını kurmak, üniversite-sanayi işbirliğiyle sanayide AR-GE desteğinde yeni yapılanmaların oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Biyoteknoloji alanında "Yüksek Lisans Derecesi"ne sahip olur.

Derecenin Seviyesi

Yüksek Lisans 

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları

1-Lisans diploması,

2-Lisansüstü eğitim giriş sınavından (ALES) en az 55 puanı almış olanlar.

Öncel Eğitim Tanımlaması

Lisans Diplomasına sahip olmak.

Derceye Yönelik Kurallar

Tezli Yüksek Lisans Programı; toplam 21 krediden (120 AKTS karşılığı) az olmamak koşuluyla 7 ders alınmalıdır. Seminer ve tez çalışması zorunludur. Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıl, asgari dört yarıyıldır

Program Profili

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk kez açılacak olan "Biyoteknoloji" Tezli Yüksek Lisans programı; günümüz gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olarak, temel bilimlerde uzmanlık ve uygulama bilgisine sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programın, ülkemizde bu konuda nitelikli eğitim veren kurum sayısının artırılmasına ve yaygınlaştırılmasına büyük katkı sağlaması beklenmektedir.

Biyoteknoloji Anabilim Dalı teorik ve uygulamalı eğitim dersleri, Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AUMAULAB) gerçekleştirilecektir. AUMAULAB; deneyimli ve uzman personeli, donanımlı ve nitelikli laboratuar olanakları ile multidisipliner araştırmaların, merkezi bir organizasyonda gerçekleştirilmesi amacını benimsemiştir. Lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını destekleyerek üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak, bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak hizmet kalitesini yükseltmek, üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşlarının analiz ihtiyaçlarını gerçekleştirmek, bu kuruluşlarla işbirliği oluşturmak ve güçlendirmek amacıyla TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Amasya Üniversitesi BAP ve Avrupa Birliği ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak, ilimizin ve bölgenin AR-GE ihtiyacını karşılamak, özel sektör ve kamuya danışmanlık yapmak, bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek, bölge potansiyelini ortaya çıkarıp değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak başlıca hedefleri ve kuruluş amaçları arasında bulunmaktadır. Merkezimiz ayrıca, her yıl düzenlemekte olduğu konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay, yaz stajları gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, sertifika programları organizasyonları ile eğitim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Mezuniyet Şartları
Yüksek Lisans Derecesine sahip olabilmek için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü derslerin alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri

Ülkemizin öncelikli alanlardan biri bilim insanı yetiştirilmesidir ve Anabilim dalımızdan mezun olan öğrenciler bu ihtiyacı karşılayabilecek donanıma sahiptir. Ayrıca, programdan mezun olanlar ülke genelinde özel veya kamuya ait teknoloji üreten sanayi kuruluşlarında teknik elaman ve Ar-Ge elamanı olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra ilaç,  enzim ve fermantasyon teknolojisi, biyomateryal, tıbbi ve kimyasal malzeme, gıda, tıp, kök hücre merkezleri kapsamındaki sanayi kuruluşları ve dayalı sanayi kollarında istihdam edilme olanakları mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Geçiş
 
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, AMASYA
Telefonu:  0 (358) 260 00 47 - 2137
Faks:
E-Posta:0 (358) 260 00 48
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları